آریایی

ویدیو ارسالی از کاربران (دبستان دخترانه ستارگان علم)

ویدیو ارسالی از کاربران در دبستان ستارگان علم آزمایش اثر رنگ بری آب اکسیژنه با استفاده از کیت آزمایشگاهی علوم تجربی شماره دو ایرن انجام...

ادامه مطلب

آزمایش رنگ بری آب اکسیژنه

ویدیو ارسالی از کاربران (آزمایش رنگ بری آب اکسیژنه)

ویدیو ارسالی از انجام آزمایش اثر رنگ بری آب اکسیژنه توسط کاربران با استفاده از کیت شماره دو ایرن در دبستان ستارگان علم. (مو...

ادامه مطلب