مجزا بودن غلظت‌های مختلف نمک و آب

آزمایش 3

انجام آزمایش 3 سایر آزمایش ها

موضوع مجزا بودن غلظت‌های مختلف نمک و آب

 ارائه شده توسط تیم ایرن

سفر آب از ریشه تا برگ

آزمایش 2

انجام آزمایش 2 سایر آزمایش ها

موضوع سفر آب از ریشه تا برگ

 ارائه شده توسط تیم ایرن

تفکیک مایعات با چگالی متفاوت

آزمایش 1

انجام آزمایش 1 سایر آزمایش ها

موضوع تفکیک مایعات با چگالی متفاوت

 ارائه شده توسط تیم ایرن

بارش باران رنگی

آزمایش 6

انجام آزمایش 6 سایر آزمایش ها

موضوع بارش باران رنگی

 ارائه شده توسط تیم ایرن

مخلوط نشدن آب سرد و گرم

آزمایش 5

انجام آزمایش 5 سایر آزمایش ها

موضوع مخلوط نشدن آب سرد و گرم

 ارائه شده توسط تیم ایرن

شمع و آب

آزمایش 4

انجام آزمایش 4 سایر آزمایش ها

موضوع شمع و آب

 ارائه شده توسط تیم ایرن